top of page

एक परीक्षक बन्नुहोस्

Become a Tester

हाउसिंग परीक्षक बन्ने

CNY Fair Housing ले आवासीय भेदभावका घटनाहरू अनुसन्धान गर्न मद्दत गर्न स्वयंसेवकहरूको खोजी गरिरहेको छ। परीक्षकहरू गोप्य पसलहरू जस्तै हुन् जसले भेदभावपूर्ण अभ्यासहरूको प्रमाण प्रदान गर्न मद्दत गर्न घर खोज्नेहरूको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। परीक्षकहरूले आवश्यक आधारमा काम गर्छन् र स्टाइपेन्ड र माइलेज प्रतिपूर्ति प्रदान गरिन्छ। योग्य उम्मेद्वारहरूलाई अङ्ग्रेजी लेखन सीप, टेलिफोन र रियल स्टेट इजाजतपत्र हुन सक्दैन।

तल परीक्षक जानकारी फारम भर्नुहोस्।

bottom of page